ÖZEL GÜRÇAĞ ANAOKULU ®
“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar! M. Kemal ATATÜRK

Etkinliklerimiz

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ - DRAMA ÇALIŞMALARI

Çocukların dil gelişimini ve Türkçeyi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkân tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için öyküler, hikâyeler okunur. Öykü tamamlama, cümle tamamlama etkinliklerine yer verilir. Şarkılar, şiirler, tekerlemeler söyleyip, parmak oyunları oynanır, bilmeceler sorulup, drama çalışmaları yapılır.

Çocukların gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularla onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleştirmelerine olanak sağlanır. Çocuklarda öğrenme merakı ve isteği uyandırılır.

Türkçe dil etkinliklerinde çocuklar dinleme, paylaşma, sıra bekleme, fikir belirtme ve kalabalık ortamda bulunmayı, bazen lider, bazen de izleyici olmayı öğrenerek hatırlama, tamamlama, kelime hazinelerini geliştirme vb. becerileri kazanmaları sağlanır.

Anadil etkinlikleri kapsamında kavram çalışmaları, ses çalışmaları (kafiyeli-eş sesli-eş anlamlı kelimeler), hikaye okuma-oluşturma, masal okuma-oluşturma-dramatize etme, şiir, bilmece, parmak oyunları, görsel nesneleri yorumlama ( neler oluyor çalışması ) yaparlar.

Drama çalışmalarında, çocuklarımızın duygularını fark edebilmeleri ve uygun şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan çalışmalarda, rol paylaşımı ile canlandırmalar ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik, etkin olarak katıldıkları dramatizasyonlar yapılmaktadır.

Çocuklar yaratıcılık ve yeteneklerini kullanarak, kendilerini farklı bir şekilde ifade ederler.

YABANCI DİL ETKİNLİKLERİ

ÖZEL GÜRÇAĞ ANAOKULU dil öğrenimi programında doğal öğrenme yöntemi esastır. Çocuklar İngilizceyi dikkat vermek ve anlamak için özel bir çaba harcamadan oyun ve faaliyet ekkinlikleri içerisinde öğrenirler.

İngilizce öğretim programımız her konu için seçilmiş ve sözleri o konu ile ilgili şarkılarla desteklenir.

Derslerde kartlar, öyküler, posterler ve zekâ geliştirici etkinliklerin olduğu faaliyet kitapları ile çocuğun görsel hafızası uyarılırken dans ve drama çalışmalarıyla duygusal olarak konuyu kavraması sağlanır.

Anaokulumuzda yabancı bir dili farkettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan ingilizce eğitimi aktif öğrenme metoduyla uygulanmaktadır. Dersler, günlük programa göre belirlenen saatlerde hikâye, drama, şarkı, tekerleme ve dansların kullanıldığı ve yabancı öğretmenle aktif olarak ingilizce konuşulduğu bir ortamda yapılır.

Ayrıca çocuklarımız dersler dışında oyun, yemek, okula geliş ve gidiş saatlerinde ve bazı etkinliklerde hem sınıf, hem de ingilizce öğretmenimizle birlikte doğal öğrenme ortamında tekrar çalışmaları yaparlar. Öğrenmenin kalıcı olabilmesi için sizlerin de evde katkıda bulunmanızı çok önemsiyoruz.

Amacımız, öğretmenimizin nezaretinde çocuklara ingilizceyi tanıtmak, sevdirmek ve temelini atmaktır.

  Dersler çocukların hoşlandıkları ve çok iyi bildikleri kavram ve nesnelerden " Dinleme " - " Anlama " - " Anlatma " çalışmalarından, müzik etkinliklerinden, drama çalışmalarından, görsel etkinliklerden, eğlenceli oyun ve aktivitelerden oluşmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ

Değerler Eğitimi; çocuklarımıza topluma yararlı olacak temel değerlerin kazandırılması eğitimidir. Bu eğitimdeki ana amacımız öğrencilerimizin değerlerini, alışkanlıklarını ve sosyal davranışlarını etkilemektir.

Ayrıca bunun yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme gibi beceriler de bu eğitimle çocuklara kazandırılır. Bu eğitimde;

 • Grup oyunları
 • Drama çalışmaları
 • Oyun ve gözlem etkinlikleri
 • Yaratıcı düşünceyi geliştirmeye yönelik etkinlikler
 • Problem çözme becerisini kazandırmaya dayalı etkinlikler
 • Konuya uygun öyküler

Değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin, okul öncesi dönemde atılıyor olması göz önünde bulundurularak başlattığımız "Değerler Eğitimi"ni çocuklarımıza, bir yıl boyunca sınıf içinde bazı teknik ve yöntemler kullanarak veririz.

Bir yıl içerisinde yer vereceğimiz bu etkinlikteki konularımız; sevgi, mutluluk, güven, sorumluluk, paylaşma, hoşgörü, saygı- hoşgörü- nezaket, dürüstlük, iyilik, sabır ve başarı, yardımlaşma ve işbirliği vb. Bu soyut kavramları ve onların önemini öğretmede destekleyici etkinlikler de kullanılmaktadır. Sınıf içinde oluşabilecek her türlü problemi, tartışarak ve öğrenciler tarafından çözüm bulunarak halletmeye çalışırız.

En önemli sorumluluklarımızdan biri çocuğu iletişime açmaktır. Bu nedenle çocuğa kapalı sorular sormak yerine (cevabı evet ya da hayır olan sorular) sormak yerine neden, niçin, nasıl gibi sorgulayıcı sorular sorarak onu düşünmeye teşvik ederiz. Bu yöntemle, cevabı sorunun içinde olan ve çocuğu yönlendirecek cevaplardan da kaçınmış oluruz.

Değerler Eğitimi Etkinlikleri kapsamında ele alacağımız konular;

 • “Sevgi, Mutluluk, İyilik”
 • “Saygı- Hoşgörü- Nezaket-Farklılıklara Saygı”
 • “Sorumluluk - Kendimize, Ailemize, Çevreye Karşı Sorumluluklarımız”
 • “Başkalarının Haklarına Saygı, Başkalarına Saygı Göstermek”
 • “Sabır- Başladığı İşi Bitirmek, Sabırlı Olmak”
 • “Paylaşma- İş Birliği, Yardımlaşma- Yardımsever Olmak”
 • “Empati- İletişim-Şefkatli Olmak”
 • “Barış- İnsanları Sevmek"
 • “Tutumlu Olmak”
 • “Güven- Sözünde Durmak-Dürüst Olmak”

MENTAL ARİTMETİK-ZEKÂ OYUNLARI ETKİNLİĞİ

Mental Aritmetik sadece matematik işlemi yapmaya yarayan bir araç değil, çocukların gelecekteki başarı dolu hayatlarına başlangıç için önemli bir adımdır...

4 yaşından 12 yaşına kadar uygulanabilen bu sistem, çocuklarımızın sağ ve sol beyin loplarının birlikte çalışmasını sağlar.

Kısaca Mental Aritmetik, bilgisayar, hesap makinesi, kağıt, kalem gibi hiç bir araç kullanılmaksızın, yalnızca insanın zihin gücü ile yaptığı aritmetik işlem yöntemidir. Bu olağanüstü becerinin yanı sıra, asıl kazanç, zeka ve bellek gelişimi, dikkat, odaklanma ve özgüvenin güçlenmesi gibi unsurlarla genel olarak yükselmiş bir zihin kapasitesidir.

Mental Aritmetik eğitimi alan öğrencilere araştırmacılar tarafından uygulanan testler ve bilimsel analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin beyin aktivitelerinin arttığı, sağ ve sol loblarının birlikte uyarıldığı, sayısal zekâlarında (IQ) ve duygusal zekâlarında (EQ) oldukça önemli gelişmeler olduğu gözlenmiştir.

Mental Aritmetik Neler Kazandırır?

 • Zeka gelişimi,
 • Gelişmiş sağ ve sol beyin,
 • Konsantrasyon ve dikkat,
 • Analitik düşünme gücü,
 • Güçlü bellek ve fotografik hafıza,
 • Gözlem yeteneği,
 • Hızlı refleks,
 • Verimli dinleme,
 • İleri hesaplama yeteneği.

FEN VE MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Anaokulumuzda fen-doğa deneyleri ve matematik çalışmalarını yaratıcı drama ve müzikle birleştirip programın daha sürükleyici ve eğlenceli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir. Programlarımız içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin ilk temelleri atılır. Matematik Etkinlikleri, Grafik Oluşturma Çalışmaları, Fen ve Doğa Etkinlikleri, Araştırma, İnceleme, Beyin Fırtınası, Deney çalışmalarını içeren etkinlik ve çalışmalara yer verilir.

Fen etkinlikleri, içerisinde çocukların ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu geliştirmek, neden-sonuç ilişkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla; temalara göre yapılandırılmış ya da kendiliğinden gelişmesine olanak sağlanmış gözlem-inceleme-araştırma-keşfetme ve deneme etkinlikleri, geziler düzenlenir. Çocuklar bu etkinlik sırasında öğretmenleri ile birlikte nesne, olay, ya da durumları izler, inceler, keşfeder, dener ve sonuçları yorumlamaya çalışırlar.

Bu etkinliklerde bilgileri birleştirerek yeni kavramlar geliştirir; dünyayı araştırırken çocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanışırlar.

Yine bu saat içerisinde düzenlenen Mutfak faaliyetleri ile çocuklar basit günlük işleri yapabilme, kullanılan malzemeleri tanıma ve yeni tatlar keşfedebilmenin mutluluğunu yaşarlar.

Yapılan etkinlikler çocukların inceleme ve araştırma becerilerini geliştirerek gözlem yapmalarını sağlar ve çevrelerine duyarlılığı artırır. Çocuklar fen ve matematik etkinlikleri ile bilgiyi kavrama, uygulama, analiz etme, sentez yapabilme ve düşünme becerileri kazanırlar. Hayal güçlerini de geliştirmektedir. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi yaşayarak öğrenirler.

BİLGİSAYAR ETKİNLİKLERİ

Tüm derslerde derslerin özel amaçlarına uygun biçimde sınıfta ya da bilgisayar dersliğinde kullanılır. Bilgisayar üzerinden dikkat ve odaklanma, eşleştirme, hatırlama, çizim, sayılar arasındaki bağlantıları fark etme, hızlı düşünme resim inceleme, hikaye okuma- yazma deneyimleri kazandırılır.

PROJE ETKİNLİKLERİ

Çeşitli proje etkinlikleri ile proje tabanlı öğrenmede, öğrenme sürecinde, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz.

Proje çalışmaları; öğrenciye yaşamsal beceriler, özdenetim becerileri, tutumlar, eğilimler gibi çeşitli beceriler kazandırır, yaratıcılığa özendirir. Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımı sağlar. Çocuklara başarma duygusu tattırır, kendine olan güveni arttırır. Çocukların problem çözme araştırmalarında, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına ve kendi deneyimlerini kurmalarına izin verir.

Proje çalışmalarının temel özelliği, çocuklar ya da öğretmenler tarafından önerilen bir konu hakkındaki sorulara yanıt bulmak için üzerinde düşünülen bir araştırma olmasıdır. Proje önerileri öğretmen veya çocuk tarafından rastlantıyla ortaya çıkarılan bir olay ya da problem ile ilgili olabilir.

Proje çalışmaları çocukların:

 • Daha kolay ve yaşam boyu öğrenmesini sağlar.
 • Seçilen araştırma alanıyla ilgili meraklarını giderir.
 • Çocukların yaptıkları projelerle, ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.
 • Çocuklara kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazandırır.
 • Çocuklara eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.
 • Çocukların problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.
 • Çocukların kendilerine güvenini arttırır.
 • Yaratıcılığa özendirir.
 • Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır.
 • Motivasyonu arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
 • Çocuklar bazı konuların “ne” ve “niçin” ini daha iyi görebilirler.
 • Çocuklara başarma duygusunu tattırır.
 • Çocuklara kendi başlarına karar almayı öğretir.
 • Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımı sağlar.
 • Zekânın farklı boyutlarının kullanımına izin verir.

PROJE KONULARIMIZ

 • GÜRÇAĞ Müzesi Projesi
 • Fotoğraflarla Atatürk Projesi
 • Geri Dönüşüm Projesi
 • Kuklalar ve Tiyatro Projesi
 • Mutfak Projesi (Çeşitli Mutfak Etkinlikleri)
 • Trafik ve Kuralları Projesi
 • Uzay Projesi
 • Duyguların Yüzü Projesi
 • Fasulye Yetiştirme Projesi
 • Saat ve Zaman Projesi

SANAT ETKİNLİKLERİ

Sanat etkinlikler, çocukların yırtma, yapıştırma, kesme, katlama, yoğurma, çizme, boyama vb. tekniklerini kullanarak, özgün ürünler oluşturabilmelerine ve küçük kas becerilerini geliştirmelerine olanak sağlar.

Uygulanan aylık programla paralel giden temel deneyim eşliğinde çocuğun yaratıcı bir biçimde ürün oluşturması, farklı malzemeleri tanıması ve kullanması, sanata ve yaratıcılıklarına yönelik ve ilgilerinin uyandırılması amaçlanmaktadır.

Sanat etkinliklerinde çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanaklar hazırlanmaktadır. Sanata ilgi duyan, sanat eserlerine değer veren ve koruyan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır. Çocukların ilgilerini artırmak amacıyla müze gezileri yapılmaktadır.

MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Armoni yakalama, dinleme, şarkı söyleme, müzik aletlerini tanıma ve çalma, müzik dilinin nota olduğunu fark etme ve notalarla tanışma, sesleri sınıflandırma, şarkı oluşturma deneyimleri kazandırılır. Değişik yörelere ve kültürlere ait müzikler dinleterek çocuklarda var olan müzik kulağının gelişmesi sağlanır. Müzik, çocukların yaratıcılık duygusunu geliştirirken kendini ifade etmesini de sağlar. Orff Eğitimi söz, müzik ve dansın bir arada kullanıldığı bir sistemdir. Bu üç dalın ortak yanı ritim esaslı olmasıdır. Orff öğretimi, konuşma, şarkı söyleme ve ses oluşturma, hareket dans ve vurmalı çalgıların kullanılmasıyla sağlanır. Keşfederek öğrenme, doğaçlama yolları ile kendilerini dil, müzik dans ile ifade etmeleri ve yaratıcılıkları teşvik edilir.

JİMNASTİK - OYUN VE HAREKET ETKİNLİKLERİ

Çocuklarla iletişim kurmanın onların dünyasını paylaşmanın birçok yolu vardır. Oyun bu yolların en doğalıdır. Çocuğun en ciddi uğraşı oyundur.

Çocuk öğrenebildiklerinin büyük bir kısmını oyun yoluyla öğrenir. Oyun çocuğun eğlenmesinin yani sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal alanlarda desteklenmesini sağlar.

Okulumuzda yer verdiğimiz çeşitli kapalı ve açık alan oyun etkinliklerinin yanı sıra eğitmenlerimiz tarafından öğretilen oyunlar, kültür-fizik hareketleri, ritmik dans, step çalışmaları ve jimnastik hareketleri ile çocuklarımızın fiziksel gelişimleri desteklenir.

Bu etkinliklerimiz, çocuklar için doğayı tanıma ve inceleme zamanı gibi bu arada bedensel gelişimin desteklenmesine de olanak sağlar. Bahçe çocukların özgürce oynadığı, çeşitli deneyimler yaşayarak korkularını yendiği bir oyun ortamı olarak ta kullanılır. Hava koşullarının uygun olmadığı durumlarda bahçe saati oyuncaklarla donatılmış, çocukların özgürce hareket etmelerine fırsat tanıyan kapalı oyun alanında gerçekleştirilir.

Jimnastik eğitimi her bireyin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal bütünlük içerisinde gelişmesini, sağlıklı yaşamasını sağlar. Jimnastik eğitimi etkinliğinde koordinasyon geliştirici çalışmalar yapılır.

SATRANÇ

Öğrencilerimizin düşünme gücünü arttıran satranç, kurallara uymayı, dostça oynamayı, kazanma ve kaybetme duygularını kazandırır

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında kavram gelişimini desteklemek, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerileri geliştirmek, konum ve yönlerle ilgili farkında lığı arttırmak, görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerisini geliştirmek, el-göz koordinasyonu ve çizgileri doğru yönde yazma çalışmaları yapmak amaçlanmıştır.

Çocukların dikkat sürelerini uzatma, verilen yönergeleri anlayarak uygulama, ince kas gelişimini destekleme ve el-göz koordinasyonu geliştirme amacı ile yumuşak malzemeleri şekillendirme, makas tutma, hikâye oluşturma, ses ve çizgi çalışmaları, sesleri tanıma, uygulamalı kitap çalışmaları, matematik etkinliklerini içermektedir.

BEDEN EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ

Beden farkındalığı, denge, koordinasyon, esneklik, dayanıklılık, beden güçlerine güvenme, spor alanlarını keşfetme, birlikte hareket etme deneyimleri kazandırılır.

YÜZME

Önceliğimiz yarı-olimpik ve çocuk havuzlarında çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Yüzme derslerimiz suyun üstünde durma ve ayak çırpma hareketleri ile başlamaktadır. Çocukların seviyelerine göre ilerleme sağlanmaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Okul öncesi eğitim dönemi (3-6 yaş) büyümenin ve gelişimin en hızlı ve en etkili olduğu, kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı yaşlardır. Bu dönemde anaokulu, çocuklarımızın aile dışındaki ilk ve en önemli sosyal çevresidir. Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri, öğrenme yetileri üzerinde çok önemli bir işleve sahiptir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışıyla, okul –aile- öğrenci üçgeni içinde ;

 • Oryantasyon çalışmalarıyla çocuklarımızın okul ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olur,
 • Çocuklarımızın; bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve psiko-motor gelişimlerini izler, değerlendirir ve destekleyici çalışmalar yapar,
 • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişiminin sağlanması ve desteklenmesine, problem çözme ve iletişim becerilerinin kazandırılmasına destek olur,
 • Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümüne yönelik çalışmalar yapar,
 • Ailelerimize danışmanlık hizmeti verir.

Çocuklarımız geleceğimizdir ve her çocuk tek ve özeldir.

RUTİN ETKİNLİKLER

Günlük, haftalık ve aylık olmak üzere 5 ayrı rutin etkinliklerle çocuklarımızın duygusal, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyerek, sorumluluk alma, paylaşma, kişilik ve karakter eğitimlerini kazandırmayı amaçlayacağız.

"GÜNLÜK": Duygularım günlüğü adını verdiğiz etkinlik her gün rutin bir şekilde bazen gün içerisinde, genellikle günün sonunda duygularını resimle anlatan bir çalışma yapmalarını istiyoruz. Çalışma tamamlanınca resimde neler yaptığını açıklayıcı notlarla resmin altına yazarak, her ayın sonunda çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini velilerimizle paylaşacağız.

Bu etkinlikteki amacımız; çocuklarımızın gün içerisinde hangi alanlardaki etkinliklerden hoşlandıklarını, onları en çok neyin mutlu ettiğini öğrenip, ilgi alanlarını saptamak, psikomotor alandaki gelişimlerine katkı sağlamak ve Sosyal-duygusal alanda ise duygularını çeşitli yollarla ifade edebilmesini sağlamak.

"BİL BAKALIM BU NE": Özelliklerini söyleyerek anlatma tekniği ile haftada bir gün gözükmeyen bir çanta içerisinde, kendisine ilginç gelen bir nesneyi çantanın içine koymasını, okula getirmesini ve sonrasında onu her türlü özelliği ile arkadaşlarına göstermeden anlatmalarını ve arkadaşlarının sorularına cevap vererek diğer çocuklarında çantanın içinde ne olduğunu tahmin etmelerini istiyoruz. Çanta içerisindeki yenen bir şey ise etkinlik sonrası paylaşım yaparak yiyoruz.

Bu etkinlikteki amacımız; çocukların sorumluluk alma, yaratıcı düşünme, fikir yürütme, sunum becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak ve problem çözme becerilerini gelişmesine desteklemeyi amaçlıyoruz.

"ÇOCUKLARA SORDUK": Kişisel gelişim, kendini ifade edebilme ve yaratıcı düşünme etkinliği olarak her hafta farklı bir konuda çocukların görüşlerini alarak sitemizin okul öncesi bölümünde velilerimizle paylaşacağız.

Bu etkinlikteki amacımız; yaratıcı düşünmeye yöneltmek, kişisel gelişimi desteklemek ve kendini ifade edebilmesini sağlamak.

Bu etkinliğimizdeki sorularımızı farklı konularda, farklı zaman dilimleri içerisinde, farklı mekânlarda ve tek tek sorup hiçbir değişiklik yapmadan yazacağız Her haftanın sonunda bu etkinliğimizde yer alan soruları ve çocuklarımızın verdikleri cevapları internet sitemizde sizlerle paylaşacağız. İnanıyoruz ki okudukça sizler de bizim gibi keyif alıp çok mutlu olacaksınız.

"SEVGİ YUMAĞIMIZ": GÜRÇAĞLI Okul Öncesi olarak, her gün gerçekleştireceğimiz genellikle günün sonunda ya da gereken zaman dilimi içerisinde uygulayacağımız bir etkinlik.

Gün içerisinde meydana gelebilecek olumsuzlukları, yanlış anlamaları, kırgınlıkları ortadan kaldırıp arkadaşlık, hoşgörü, anlayış içerisinde var olan sevgi yumağımızı öğretmenden başlayarak sözel ve bedensel (sarılarak, birbirimizi öperek) kalpten kalbe birbirimize veriyoruz.

Her çocuğun farklı bir arkadaşına sevgi yumağını vererek, sevgi yumağımızı büyütüp olumlu ve pozitif duygularımızı, sevgi dolu kalplerimizi sizlere yani ailenize getiriyoruz. Bu sevgi ertesi gün sizden bize dönüyor. Paylaştıkça büyüyen tek şey olan sevgimizi yani sevgi yumağımızı bir dev haline getirip ömür boyu sürdürmeyi istiyoruz.

Bu etkinlikteki amacımız; öğretmen-öğrenci ve arkadaş ilişkilerinde olumlu destekler verecek mesajlar içeren, gün içerisinde meydana gelebilecek olumsuzlukları önceden önlemek ve ortadan kaldırmaya çalışmak. Çocuklarda farkındalık sağlayıp eve olumlu duygular içinde dönmesini sağlamak.

" ÇEMBER SAATİMİZ " : Öğretmenler ve öğrencilerin çember şeklinde otururmalarını istiyoruz. Herkesin birbirini en iyi şekilde göreceği şekilde çemberimizi oluşturuyoruz. Etkinliğimize bir şarkı, tekerleme, parmak oyunu, bilmece vb.ile başlıyoruz. Öğretmen günün temasını söylüyor. Çocuklara o temayla ilgili neler bildiklerini ve neler öğrenmek istediklerini soruyor. O temaya ait kavramlar doğal örnekler ve çeşitli etkinliklerle kavratılıyor.

“PAYLAŞIM GÜNLERİMİZ”

Yıl boyunca, haftanın her gününe özel, arkadaşlarıyla paylaşabileceği bir paylaşımı evden getirmelerini istiyoruz. (Kitap, puzzle, oyuncak, eğitim cd, çizgi film, vb.)

Bu etkinlikteki amacımız; paylaşma, nezaket sözcüklerini kullanma, bir işi takip edebilme, kendine ait eşyayı, nesneyi koruyabilme becerisinin gelişimine yardımcı olmak, çocuklarımıza sorumluluk kazandırmaktır.

Çocuklarımızın çok sevdikleri bu etkinlik, onları çok mutlu etmekte aynı zamanda katılım sağlamayan çocuklarımızın çok üzüldüğü bir etkinlik. Bu konuda siz sevgili velilerimizden önemle destek ve yardımlarınızı rica ediyoruz. Sizlerden her güne özel bir paylaşımı evden getirmeleri için yönlendirmenizi istiyoruz.

PAZARTESİ (OYUNCAK GÜNÜ): Yıl boyunca her PAZARTESİ , evden getireceği taşınması kolay, hiçbir tehlike unsuru içermeyen, oyuncağın kırılması kaybolması, bozulması gibi durumlarda düşünülerek çocuğun çok üzülmeyeceği ve arkadaşları ile paylaşım yapabileceği oyuncakları okulumuza getiriyorlar. Sabah ve öğleden sonra serbest etkinlik saatlerinde arkadaşları ile oynuyorlar.

Sevgili anne-babalar; vurucu, kırıcı nitelikteki şiddet içeren eylemleri çağrıştıran hiçbir oyuncağın (tabanca, savaş oyuncakları, vb.) okulumuzda kullanılmasına izin vermiyoruz. Çocuklarımızın okula getirecekleri oyuncakların seçimini yaparken; bu konuda vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.

SALI (KİTAP GÜNÜ): Yıl boyunca her SALI, evdeki kütüphaneden seçeceği öykü, çocuk dergileri, çocuk ansiklopedisi, popüler bilim çocuk kitaplarını okula getiriyor, arkadaşları ile birlikte inceliyor ve hafta boyunca bu kitaplarla ilgili çalışmalar yapıyorlar.

ÇARŞAMBA (PUZZLE GÜNÜ): Yıl boyunca her ÇARŞAMBA, evden istediği bir puzzle oyunu, masa başı oyuncakları, grupla oynayacağı kart oyunlarını getirerek hep birlikte oynuyorlar.

PERŞEMBE (ENSTRÜMAN GÜNÜ): Yıl boyunca her PERŞEMBE, evden istediğimiz bir müzik aletini (güzel ses çıkaran herhangi bir nesne de olabilir) okulumuza getirerek hep birlikte ritim çalışmaları yapıyor ve kendi orkestralarını oluşturuyorlar.

CUMA (GÖRSEL SUNUM ‘‘CD, VCD, DVD’’ GÜNÜ): Yıl boyunca her CUMA, öğretmen tarafından görevlendirilen iki öğrencinin evden getireceği çocuk filmleri (şiddet ve korku içermeyen), çizgi filmler, çocuk şarkıları, belgeseller, eğitim ‘’CD’’ lerini ‘’Görsel Etkinlikler ‘’ saatinde arkadaşları ile birlikte izleyip, dinliyorlar.

0312 235 47 04 - 0549 240 08 05 - gurcag@gurcag.k12.tr
ADRES: Ümit Mahallesi, 2518. Cadde No:5 Ümitköy 06810 Çankaya / Ankara
Updated by Infomedya